شوونگفرزند من کجاست؟

سیاوش کسرایی

ای جنگ جنگ جنگ
ای جنگ آدمی کش ای جنگ تیز چنگ
فرزند من کجاست
روی کدام خاک غریبی غنوده است ؟
در خواب دیدمش
 از روی تپه های شقایق
چون ابر می گذشت
سر در پی اش نهادم و با نام خواندمش
 گم شد فراز دشت
 اینک ای جنگ کینه جو
 با من بگو که او
 روی کدام پشته به غربت عنوده است
 روی کدام سنگ
با گل به گل شقایق پر پر به پیرهن
با تیره فام توده خاکی درون چنگ؟

سه شنبه سوم شهریور ۱۳۸۸ توسط ا.رها |شوونگ به معنای صدایی در شب است.

شعر نو
قطعه ادبی
داستان کوتاه

RSS 2.0
Free Page Rank Tool

Design By Parstheme